Legal


1
CACHET VASTUTUSKINDLUSTUS TEENUSTÖÖDE PLATVORMILE
TEABELEHT, ERITINGIMUSED

 1. ÜLDINE TEAVE
  1.1 Cleanify (edaspidi Platvorm) vahendusel tellitud teenustöödel on kindlustuskaitse Cachet vastutuskindlustuse alusel.
  1.2 Cachet vastutuskindlustus (edaspidi kindlustus) tähendab kindlustuslepingule vastavat kindlustuskaitset (teabelehe punkt 2.1), mis kehtib, kui teenustöö on tellitud Platvormi vahendusel ning teenuse osutaja tegevuse tagajärjel on tekkinud kahju, mida ei hüvita muu kindlustus.
  1.3 Kindlustust turustab Cachet Insurance Broker OÜ, (registrikood 14920263, asukoht Kohtu 2-21, 10130 Tallinn, e-post cleanify@cachet.me, telefon + 372 668 28 34 veebileht https://Cachet.me/ (edaspidi kindlustusmaakler).
  1.4 Kindlustuslepingus on kindlustusvõtjaks Platvorm, mis on tellinud ka kindlustusmaakleri teenuse.
  1.5 Kindlustatud isikuks on teenuse osutaja, kes on ühtlasi ka kindlustusvõtja esindajaks kindlustuslepingu täitmisel, sh kindlustuslepingust tulenevate kohustuste täitmisel ning kahjust teatamisel.
  1.6 Kindlustusmaaklerilt on teenuse osutajal võimalik saada kindlustusalast nõustamist. Platvorm kindlustusalast nõu ei anna ja kindlustusteenust ei vahenda, olles platvormiteenuse osutaja ja teenustööde vahendaja. Kindlustusmaakleriga saab ühendust võtta teabelehe punktis 1.2 nimetatud kontaktide kaudu.
 2. KINDLUSTUS KAITSE (kokkuvõte kindlustuslepingust).
  2.1 Kindlustusleping tagab teenuse osutajale kindlas ulatuses kindlustuskaitse, mis tähendab, et kaitse ei ole absoluutne, vaid kehtib vastavalt kindlustuslepingule ja kindlustuskaitse eritingimustele. Kindlustuskaitse kokkuvõte on käesoleval teabelehel (edaspidi teabeleht) ja on täpsemalt välja toodud kindlustuslepingu kindlustuse üldtingimustes (edaspidi kindlustustingimused), millega saab tutvuda siit (kindlustustingimuste link)
  2.2 Kindlustuskaitse kehtib sellisel juhul, kui tegijal juhtub platvormilt tellitud töö käigus õnnetus, millega ta rikub tahtmatult tellija vara või tekitab muul viisil tellijale kahju, mille ta peab seaduse alusel hüvitama. Kui see kahju on kindlustuslepingu tingimuste alusel kaitse all, siis hüvitab selle kahju kindlustusandja tema eest selles summas, mis ületab omavastutust ja ei ületa kindlustussummat
  2.3 Teenuse osutaja tahtmatult ja hoolsusest hoolimata tekitatud kahjud on kaetud, eeldusel, et need on ootamatu ja ettenägematu.
  Näide: Kindlustuskaitse all on juhtum, kus puhastustööde käigus müksas koristaja kogemata televiisorit, mis tv aluselt alla kukkus.
  2.4 Kindlustuskaitse ei kehti, kui juhtumid, kahjud või nende hüvitamine on kindlustuslepingu ja kindlustustingimuste järgi välistatud (teavet kindlustuskaitse ulatuse ja välistuste kohta saab soovi korral kindlustusmaaklerilt).
  Näide: Kindlustuskaitsega ei ole kaetud tahtlus ja raske hooletus. Raske hooletus on olukord, kus töö tegija teadis, et selline tegevus tõenäoliselt tekitab kahju aga tegi seda ikkagi. Näiteks ei hüvitata kahju kui metalljalgadega laua liigutamiseks koristaja ei tõsta seda vaid lükkab. Arusaadavalt ja eeldatavalt kriibib ta sellega põrandat.
  2.5 Kindlustuskaitse kehtib esemete osas, mis asuvad teenuse osutamise objekti piirides (nt elamus, hoones, korteris või muus taristus).
  2.6 Kindlustuskaitse ei kehti renditud tööriistade, sõidukite, tehnika ja töövahendite ning vara kadumise, varguse röövimise osas.
  2.7 Kindlustuskaitse ei kehti nõuete osas, mis on põhjustatud teenuse osutamata jätmisest või sellega viivitamisest, eelarve ületamisest, viiviste või leppetrahvide, hindade muutumise, lubade puudumise, soojavarustuse- või elektri häiretest või katkemisest ning kindlustatud isiku enda kulude osas. Kindlustuskaitse ei kehti, kui nõue või kahju tuleks hüvitada varakindlustuse või mõne teise kindlustuse (nt sotsiaal- või ravikindlustus) alusel (isegi, kui vastava poliisi limiit on ületatud) või mistahes alusel hüvitise maksnud isiku või kindlustusandja regressi rahuldamiseks.
  2.8 Hüvitamisele ei kuulu ühelgi juhul riiklikud ja muud trahvid, sunniraha, viivistasu, sanktsioonid, mittevaraline (moraalne) kahju, saamata jäänud tulu, tasu vähenemine, käsundita asjaajamisest (nt kasutaja poolt tellimata tegevus), alusetust rikastumisest, tasu lubamisest, asja ettenäitamisest tulenevat kahju, samuti kahju, mis tekkis enne kindlustuskaitse jõustumist.
  2.9 Kindlustushüvitist maksab kindlustusandja, kui toimunud on kindlustusjuhtum. Kindlustusjuhtum on vastavalt kindlustuslepingule, kindlustustingimustele kindlustuskaitse all olev ootamatu ja ettenägematu sündmus, tegevusetus või tegu, mida ei ole välistatud ning mille tagajärjel tekib kasutajale ja teenuse osutamise objektile teenuse osutaja tsiviilvastutuse alusel kahju. Muud juhtumid ja kahjud kindlustusjuhtumiks ei ole. Kindlustushüvitise maksmiseks peab kahju saanud isik esitama tõendatud nõude esimesel võimalusel kuid hiljemalt 1 (ühe) aasta jooksul toimumisest.
  2.10 Kindlustussumma ei ületa ühelgi juhul kindlustuslepingus nimetatud kindlustussummat ning ühe juhtumi kohta 25 000 eurot. Kindlustuslepingus märgitud omavastutus 100 eurot jääb tegija kanda.
  2.11 Ei hüvitata alla omavastustust jäävaid kahjusid.
  2.12 Ei hüvitata kahjusid, mis kuuluvad hüvitamisele teiste kindlustuslepingute alt.
 3. KINDLUSTUSKAITSE ERITINGIMUSED
  3.1 Kindlustuskaitse kehtib ajal, kui teenuse osutaja teeb platvormi vahendusel tellitud teenustööd ja ei kehti teenustöö välisel ajal. Täpsemalt, kindlustuskaitse jõustub iga kord sellest hetkest, kui teenuse osutaja alustab tellitud teenustööd, mis telliti platvormilt ja lõpeb täpselt siis, kui sama tellimustöö tegemine lõpeb (näide tellimuse korral kella 13.00 kuni 16.00 algab kindlustuskaitse kell 13.00 ja lõpeb 16.00, kehtides 3 tundi). Kindlustusjuhtumi korral esitab platvorm andmed kindlustusmaaklerile ja kindlustusandjale ning neid arvestatakse kindlustushüvitise maksmisel.
  3.2 Kindlustusmaakler võib väljastada teenuse osutajale kindlusteatise, milles näitab ära kindlustuskaitse aja, kindlustusmakse ja maakleritasu, maksimaalse kindlustussumma ja omavastutuse.
  3.3 Teenuse osutaja tasub kindlustusmakse ja maakleritasu osa vastavalt tema poolt platvormi vahendusel tehtud töömahule Platvormile vastavalt kindlustusteatisele või makseteatisele selles nimetatud tähtajaks ja summas tehtud töö aja põhiselt. Platvorm tasub kindlustusmaksed kindlustusmaaklerile.
  3.4 Kindlustushüvitise saamiseks tuleb esitada avaldus ja tõendid kindlustusjuhtumi kohta kindlustusmaaklerile täites selleks kahjuvormi Cachet.me keskkonnas. Kindlustusjuhtumi korral esitab platvorm andmed kindlustusmaaklerile ja kindlustusandjale ning neid arvestatakse kindlustushüvitise maksmisel.

Quick Contact Form

  Ask directly your questions to theme author.