Privacy Policy


Cleanify kasutajarakenduse kasutustingimused

Käesolevad kasutustingimused („Kasutustingimused“) reguleerivad Cleanify Group OÜ (registrikood 16252376, aadress Peterburi tee 2f, 11415 Tallinn) („Cleanify“) ning Cleanify poolt arendatava ja hallatava rakenduse ’Cleanify’ („Rakendus“) registreeritud kasutajate („Kasutajad“) vahelisi õigussuhteid ning on Cleanify ja iga Kasutaja vahel kasutajakonto loomisega sõlmitava lepingu („Leping“) lahutamatuks osaks.

  1. „Tegijad“) majapidamis- ja koristusteenuseid („Teenused“).
  1. „Konto“) kustutamiseni. Cleanify ei taga Rakenduse katkestuste ja tõrgeteta toimimist ega ühilduvust Kasutaja valitud seadmete ja andmesideteenustega. Piiramata Cleanify vastutust tahtluse või raske hooletuse korral, ei vastuta Cleanify Kasutaja kahjude eest, mis võivad tekkida seoses katkestuste või tõrgetega Rakenduse töös.
  1. „Teenuselepingud“). Cleanify võimaldab Kasutajal Tegijatega Teenuselepinguid sõlmida ning korraldab Teenuste eest Tegijatele ette nähtud tasude arvestamist ja maksmist, olemata ise sõlmitavate Teenuselepingute pooleks. Cleanify ei vastuta Teenuste kvaliteedi eest ega vastuta Kasutaja kahjude eest, mis võivad tekkida seoses Teenuselepingute mittekohase täitmise või täitmatajätmisega Tegijate poolt.
 • Kasutajakonto
 • Teenuse tellimine
  • Teenuse tellimise eelduseks on kehtiva krediitkaardi sidumine Kontoga.
  • Teenuse tellimiseks esitab Kasutaja Rakenduse vahendusel taotluse Teenuse tellimiseks („Tellimus“). Kasutaja:
 • Kasutaja kohustub esitama Tellimuse vormistamisel tõesed andmed. Cleanify ega Tegija ei vastuta Kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud mittekohase täitmise, mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.
 • 4.            Teenuseleping ja teenuse osutamine
  • „Teenuseleping“), mis koosneb Tellimuses ja Tellimuse kinnituses sätestatud eritingimusest ja käesolevas punktis 4 sätestatud üldtingimustest. Juhul kui Teenuse sisu vastab enam mõnele teisele võlaõigusseaduses sätestatud lepinguliigile, siis loetakse Tegija ja Kasutaja vahel sõlmituks vastav teenuse osutamise leping.
  • 5 sätestatud määral ja korras.
 • Tegijate isikuandmete kaitse
  • Kui majandus- ja kutsetegevuses tegutsevale Kasutajale saavad Lepingu või Teenuselepingu täitmisel teatavaks füüsilisest isikust Tegijate või juriidilisest isikust Tegijate esindajate või töötajate isikuandmeid, kohustub Kasutaja tagama nende isikuandmete kaitse alljärgnevalt:
   • täites kõiki kohaldatavast õigusest tulenevaid isikuandmete kaitse nõudeid;
   • mitte edastades neid isikuandmeid Lepingus märkimata isikutele, välja arvatud juhul, kui edastamise kohustus tuleneb kohaldatavast õigusest; ja
   • tagades igale füüsilisest isikust Tegijale või juriidilisest isikust Tegija esindajale või töötajale õiguse kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed Kasutaja andmebaasist.
 • Vastutus ja vaidluste lahendamine
 1. Cleanify ei vastuta ühelgi juhul Tegijate poolt osutatavate Teenuste kvaliteedi ega Teenuste osutamisel Tegijate poolt Kasutajale põhjustatud varalise ega mittevaralise kahju eest. Samuti ei vastuta Cleanify Teenuselepingute kohase täitmise eest. Kasutaja ja Tegijad saavad Teenuselepingute rikkumisest tulenevaid nõudeid esitada ja õiguskaitsevahendeid kasutada vastavalt vaid üksteise vastu.
  1. Lepingust tulenevad vaidlused Kasutaja ja Cleanify vahel ning Teenuselepingutest tulenevad vaidlused Kasutaja ja Tegijate vahel, mida ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse Eesti Vabariigis kehtiva õiguse alusel Harju Maakohtus.
 2. Kasutustingimuste kohustuslikkus ja siduvus
  1. Konto loomisel, märkides linnukesega vastavas aknas ’Nõustun rakenduse kasutustingimustega’ ning vajutades seejärel nuppu ’Nõustun’, kinnitab Kasutaja, et on tutvunud Kasutustingimustega, neist aru saanud, nõustub Kasutustingimustega ning kohustub neid täitma.
  1. Kasutustingimused on Kasutajale täitmiseks kohustuslikud ning tervikuna siduvad.

Quick Contact Form

  Ask directly your questions to theme author.